Centrum pre deti a rodiny Ostrov

Centrum pre deti a rodiny Ostrov pomoci vykonáva opatrenia podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c).

Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 305/2005 Z. z.  

Centrum vykonáva opatrenia ambulantnou a terénnou formou:

 • pre dieťa na základe (§ 59 ods. 1 písm. a) bod 1, 2 a 4 zákona č. 305/2005 Z. z.)
 • pre rodiča, alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa 

Ambulantná forma: 

pondelok až piatok od 15:00  do 19:00 hod. (po dohovore s klientom) 

Terénna forma:     

pondelok až piatok od 15:00  do 19:00 hod. (po dohovore s klientom)


Zodpovedná zástupkyňa: 

Mgr. Veronika Arpášová 

 

Druh vykonávaných opatrení:

 • Výchovné opatrenia podľa §11 ods. 3) písm. b) bod 1 až 4, § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z.
 • Výchovné opatrenia podľa § 12 ods. 1 písm. b), d) zákon č. 305/2005 Z.z
 •   Výchovné opatrenia podľa § 37 ods. 2 písm. d) Zákona č. 36/2005 Z. z.

  Opis cieľovej skupiny:

  Cieľová skupina podľa § 11 ods. 3) písm. b) bod 1, Zákona č. 305/ 2005 Z. z:

  ·       rodiny, ktoré sa osobne starajú o maloleté dieťa a vyžadujú odbornú pomoc z dôvodu, že nie sú schopné riešiť problémy, či konfliktné situácie a prispôsobiť sa novej situácii, ktorá v rodine nastala (napr. rodiny v rozpade, kríze, úmrtie člena rodiny a podobne). 

  Cieľovou skupina podľa §  11 ods. 3 písm. b) bod 2, 3, Zákona č. 305/2005 Z. z je:

  ·      rodina, ktorá dlhodobejšie neplní svoje základné funkcie a vykazuje známky dysfunkčnosti alebo už dysfunkčná je,

  ·       rodina, kde dieťa vyrastá v ohrozujúcom, neuspokojivom prostredí a  hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny a následné umiestnenie do jednej z foriem náhradnej starostlivosti,

  ·        rodičia, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách alebo v ústavnej starostlivosti,

  ·       rodina, ktorá nemá podporu v rámci sociálnej siete (širšia rodina, priatelia),

  ·        rodina, ktorá má nízku socio-kultúrnu úroveň,

  ·        rodičia,ktorí sú dlhodobo nezamestnaní,

  ·        rodičia, ktorí žijú dlhodobo na/pod hranicou životného minima,

  ·      rodina, kde rodičia vyžadujú pomoc a usmernenie pri riešení výchovných a sociálnych pomerov.

  ·      dieťa,  ktoré potrebuje poskytnúť sociálne poradenstvo  pri problémoch v rodine a v medziľudských vzťahoch

  ·      dieťa,  ktoré potrebuje poskytnúť psychologické poradenstvo  pri problémoch v rodine a v medziľudských vzťahoch

  Cieľová skupina podľa §  11 ods. 3 písm. b) bod 4, Zákona č. 305/2005 Z. z:

  • rodičia, ktorí  zlyhávajú pri výchove
   a starostlivosti o maloletých,
  • rodičia, ktorým hrozí vyňatie
   maloletých z prirodzeného rodinného prostredia.

  Cieľová skupina podľa § 11 ods. 3 písm. d) Zákona č. 305/2005 Z. z, je najmä:

  • dieťa, rodič, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a potrebuje pomoc so špecifickými problémami a pri krízových situáciách, napr. rodina s dieťaťom s homosexuálnou orientáciou, rodina so závislým členom, rodina po návrate rodiča z výkonu trestu odňatia slobody, rodinu s dieťaťom s homosexuálnou orientáciou, rodina s dieťaťom s krízou identity, rodina so závislým členom, rodina so zdravotne postihnutým dieťaťom alebo rodina s dieťaťom s poruchami správania.

   Cieľová skupina podľa § 12 ods. 1 písm. b), d) Zákona č. 305/2005 Z. z a § 37 ods. 2 písm. d) Zákona č. 36/2005 je najmä:

  • dieťa, rodič, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a bola im uložená povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike v špecializovanej
   ambulantnej starostlivosti, alebo im bola uložená povinnosť zúčastniť sa na výchovnom alebo sociálnom programe,
  • dieťa s poruchami správania: zanedbávanie povinnej školskej dochádzky, úteky, klamstvá, páchanie trestnej činnosti,
  • dieťa s výchovnými a inými problémami v rodine, v školea podobne.

  Opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra

  • Sociálny pracovník centra oboznámi osobne, telefonicky alebo emailom na základe vyžiadania.  
  • Sociálny pracovník oboznámi počas prvého stretnutia s programom centra všetky zainteresované osoby. Klientom je poskytnutý priestor na doplnenie informácií v prípade, že niektoré skutočnosti im nie sú jasné, alebo nevyhovujú ich požiadavkám.
  • V prípade maloletého bude obsah programu vysvetlený a prezentovaný primerane veku a intelektu dieťaťa.

  Opis povinností dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, a opis povinností rodičia dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre:

  K povinnostiam
  rodičov, alebo inej dieťaťu blízkej osoby, alebo plnoletej fyzickej osoby pri
  vykonávaní opatrení terénnou alebo ambulantnou formou patrí:

  ·    zúčastňovať sa dohodnutých stretnutí v centre pri výkone ambulantných opatrení (v prípade, že klient sa nemôže zúčastniť stretnutia, je povinný to včas oznámiť pracovníkovi a dohodnúť si náhradný termín),

  ·        rešpektovať jednotlivé postupy práce pri realizovaní cieľov,

  ·        rešpektovať pravidlá slušného správania, súkromie zamestnancov centra v súvislosti s požadovaním informácií o súkromí zamestnancov,

  ·        rešpektovať súkromie ostatných klientov a zachovávať mlčanlivosť.

  Rodič, zákonný zástupca, opatrovateľ dieťaťa má povinnosť zúčastňovať sa na programe centra na
  základe dohody uzavretej s
  centrom uzavretej na základe nariadenia súdu, alebo odporúčania orgánu SPODaSK, ktorých súčasťou je plán vykonávania opatrení ambulantnou a terénnou formou. V prípade, že sa klient z vážneho dôvodu nemôže programu, resp. jeho časti zúčastniť, je povinný to včas oznámiť pracovníkovi centra a dohodnúť si náhradný termín. Opakované nedodržanie dohodnutých pravidiel (2x) bez relevantného ospravedlnenia môžu mať za následok ukončenie spolupráce, o čom bude písomne informovaný klient/klientka aj príslušný orgán SPODaSK, ktorý klienta/klientku k spolupráci odporučil, príp. nariadil spoluprácu. Za dodržiavanie týchto pravidiel zo strany dieťaťa je zodpovedný rodič (zákonný zástupca).